Specjalności Inżynieria Systemów Ekologicznych i Ekoenergetyka


Opis studiów:

W ramach specjalności „Inżynieria Systemów Ekologicznych i Ekoenergetyka” studenci zdobywają wiedzę z dwóch wzajemnie zazębiających się obszarów obejmujących pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszania negatywnego wpływu działalności człowieka i techniki na środowisko.


Celem kształcenia na specjalności „Inżynieria Systemów Ekologicznych i Ekoenergetyka” jest przygotowanie absolwentów do pracy w zakresie szeroko rozumianej eksploatacji oraz projektowania urządzeń ochrony środowiska oraz energetyki odnawialnej. Program studiów obejmuje ogólną wiedzę techniczną z zakresu budowy i eksploatacji systemów i urządzeń ochrony wód i powietrza, oddziaływania człowieka na powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, łącznie z zagadnieniami z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej dotyczącej ochrony środowiska, kompleksowej wiedzy o środowisku i stosowanych technologiach na rzecz jego ochrony, wzbogaconej znajomością systemów informatycznych oraz technik pomiarowych. Program studiów obejmuje również kształcenie związane z rozwojem konstrukcji, technologii, badań i wdrożeń urządzeń energetyki odnawialnej (elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, fotoogniwa, elektrownie wodne, pompy ciepła, wytwarzanie biogazu i biopaliw, ciepłownie i elektrociepłownie geotermalne). W ramach specjalności studenci uzyskują również wiedzę z zakresu wykorzystania biomasy do celów energetycznych (współspalanie, kotły fluidalne na biomasę), systemów przygotowania, przetwarzania i transportu biomasy. Program studiów obejmuje ponadto zagadnienia związane z termiczną utylizacją odpadów oraz osadów ściekowych.

Projekt - rozwój konstrukcji maszyn do produkcji paliw alternatywnych

Nasi Absolwenci posiadają poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony powietrza i wody przed zanieczyszczeniami przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu technologii ochrony środowiska, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych, obejmujących projektowanie i nadzorowanie technologii przyjaznych dla środowiska oraz technologii bezodpadowych.


Nasi Absolwenci będą znali podstawowe zagadnienia oraz rozwiązania technologiczne stosowane w ochronie środowiska, a także w energetyce odnawialnej. Będą przygotowani do rozwiązywania problemów ochrony środowiska w ujęciu lokalnym i systemowym, w zakresie ochrony atmosfery w tym wód i powietrza. W swoich działaniach będą się kierowali zasadami zrównoważonego rozwoju. Będą posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, posługiwania się fachową literaturą oraz przepisami prawnymi z zakresu ochrony środowiska.
Absolwenci specjalności w czasie studiów otrzymują:

 • bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne stanowiące bazę do samodzielnego projektowania nowoczesnych, wysokoefektywnych urządzeń ochrony środowiska,
 • bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie projektowania, eksploatacji, rozwoju zastosowań i wykorzystania odnawialnych zasobów i źródeł energii (OŹE),
 • bardzo dobre przygotowanie w zakresie wykorzystania zaawansowanych technik komputerowego wspomagania w projektowania (m.in. CAD, CFD).

Wyznaczenie współczynnika oporu Cx dla samochodu

Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe i obieralne

  Przedmioty z kanonu – obowiązkowe do realizacji:
 • Mechanika zawiesin
 • Inżynieria oczyszczania wody
 • Ekoenergetyka
 • Instalacje termicznego przekształcenia odpadów
 • Systemy neutralizacji zanieczyszczeń gazowych
 • Projektowanie systemów utylizacji biomasy
  Przedmioty obieralne do wyboru:
 • CFD - numeryczne symulacje przepływów
 • Konstrukcja urządzeń odpylających
 • Techniki recyklingu
 • Transport materiałów niebezpiecznych
 • Zarządzanie w ochronie środowiska
 • Process equipment design
 • Fuel from biomass
 • Renovable energy sources
 • Urzadzenia ochrony środowiska
 • Logistyka gospodarki odpadami
 • Urzadzenia odwadniania i filtracji
 • Metody i urzadzenia do zagospodarowania odpadów energetycznych
 • Odnawialne zasoby i źródła energii

Szczegółowy program studiów dostępny jest na stronie syllabuskrk.agh.edu.plPrzykładowy projekt możliwy do realizacji w ramach specjalności jako praca inżynierska lub magisterska

Wyjazdy w ramach zajęć i nie tylko

  W ramach zajęć z przedmiotów specjalności organizowanych jest szereg wyjazdów do zakładów, w których można zobaczyć układy, instalacje, urządznia, sposób realizacji procesów w praktyce. Cyklicznymi wyjazdami objęte są obiekty i instalacje:
 • Układy uzdatniania wody powierzchniowej - usuwanie zanieczyszczeń z wody, urządzenia do sedymentacji, filtracji, dezynfekcji, armatura przemysłowa itd.
 • Elektrownie lub elektrociepłownie wraz z instalacjami oczyszczania spalin - układy odpylania, odsiarczania spalin, ciągi technologiczne w elekrowniach,
 • Elektrownie na biomasę lub elektrownie z układami współspalania biomasy - układy magazynowania, przygotowania i transportu biomasy, ciągi technologiczne w elekrowniach,układy oczyszcania spalin,
 • Stacja termicznej utylizacji odpadów - układ suszenia osadów, spalania w kotle fluidalnym, ciąg oczyszczania spalin - elektrofiltr, filtr workowy, katalizator,
 • Elektrownie wodne - urządzenia w zaporze wodnej, turbiny i prądnice stosowane w hydroelektrownach,
 • Układy oczyszczania ścieków - kraty, urządzenia do sedymentacji, układy bilogicznego oczyszczania, układy i urządzenia do zagęszczania i odwadniania osadów, prasy filtracyjne, wirówki, WKF - produkcja biogazu, układy kogeneracyjne.


Opiekun specjalności:

Prof. dr hab. inż, Włodzimierz Kowalski